Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  Podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě joy-sperky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
  V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
  Veškeré ceny za zboží a služby jsou uváděny včetně DPH pokud není uvedeno jinak.

 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu joy-sperky.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
  Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
  Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu joy-sperky.cz, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
  V případě objednávky zboží nad 20 000 Kč může být požadováno složení zálohy. Její vyší stanovujeme individuálně po vzájemné domluvě; výše zálohy je minimálně 10 % z ceny zboží a zároveň však její výše nepřesáhne 20 % z celkové ceny zboží (tzn. v případě nákupu luxusních hodinek v ceně 50 000 Kč zákazník složí předem jistinu minimálně 5000 Kč, nejvýše pak 10 000 Kč). Po připsání zálohy na náš účet obdrží zákazník obratem konfirmaci o přijetí platby s doprovodnou dokumentací (zálohová faktura).

 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DORUČENÍ

  1. Převodem na náš bankovní účet

   Zálohovou fakturu můžete obdržet e-mailem nebo poštou. Jako variabilní symbol platby uveďte číslo Vaší objednávky ,do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet).

   Pro platbu z ČR: 2501482430/2010
   Pro platbu z SK použijte: CZ9320100000002501482430
   Poštovné (dopravné): Dle cen přepravce.

  2. Hotově - při převzetí zboží

   Osobní předání Liberce, Jablonec nad Nisou - Zdarma

  3. Dobírka (Česká pošta, Zásilkovna)

   Poštovné a doběrečné: dle aktuálního platného ceníku
   Poštovné a doběrečné Slovensko: dle aktuálního platného ceníku

  4. Platba online (platba přes prostředníka) - zdarma

   Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu Platba online, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Comgate.

   Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

   Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání

  5. Dodací lhůta přepravce

   Přeprava v rámci ČR je u přepravců maximálně 48 hodin od předání balíku dopravci.
   Přeprava v rámci EU je od 48h do 4 dnů od předání balíku dopravci.

  6. Doprava zdarma

   Kupující který učiní nákup nad 1599,- a zboží se bude doručovat do ČR má nárok na poštovné zdarma.

  7. Daňový doklad, záruční list

   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
   Prodávající JOY MALL s.r.o. není plátcem daně z přidané hodnoty.
   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu záruční list. Pokud není stanoveno obecně právními předpisy nebo kupující záruční list neobdržel tak jako záruční list slouží daňový doklad - faktura.
   Daňový doklad – fakturu, záruční list vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo písemně společně se zbožím.

 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (vrácení zboží)

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal
  Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

  Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

  Prosíme uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky.
  V případě že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

  Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

  K vracenému zboží přiložte průvodní dopis s textem :

  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne : DD.MM.RRRR číslo :......(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu ...........(pokud požadujete vrácení částky na účet,uveďte prosím číslo účtu).

  Datum a Váš podpis.

  !!!! KORESPONDENČNÍ ADRESA pro ZASLÁNÍ ZBOŽÍ při odsoupení od smlouvy !!!!

  JOY MALL s.r.o.
  U Sila 1724
  Liberec 10, 463 11

 5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v dohodnutém termínu. Při převzetí zboží obdrží kupující fakturu.
  Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), v případě, že se objednané zboží stane nedostupným. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a prodávající odstoupí od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy

 6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
  Kupující má právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží
  Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  Reg. číslo naší společnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů: XXXXXX

 8. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Prodávají se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího pouze pro účely dodání objednaného zboží či služeb kupujícím
  Veškeré osobní údaje kupujícího může prodávající předat přepravní společnosti nebo zprostředkovávající společnosti za účelem dodání objednaného zboží či služeb kupujícímu
  Kupující může požádat o změny svých osobních údajů formou emailu, písemně nebo online ve svém profilu po přihlášení do svého účtu/profilu

 9. DOBA DODÁNÍ

  doba dodání je uvedena v pracovních dnech (ne kalendářních).

 10. STORNOVOVÁNÍ / ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

  Kupující může objednávku stornovat formou emailu, písemně nebo telefonicky

 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@joy-sperky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu joy-sperky.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  Obrázky, parametry, a popisy jednotlivých produktů mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečnosti.